Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 (dalej RODO) informujemy iż :


   Administratorem danych osobowych Najemcy jest MJ Należny Mateusz Należny z siedzibą w Ligocie. Dane osobowe Najemcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy najmu sprzętu.
 

Pożyczający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  

  Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z jego obowiązków powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.


  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
   

Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa łącznie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą
przetwarzane do czasu cofnięcia zgody

 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora, danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 Dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane
osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator.


Sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO.

Ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z
zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do
przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.


 Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym
momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację pod adres wynajem.ligota@gmail.com

 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

I OGRODNICZEGO

WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO

+48693290004

ZGARNIAJ RABATY !

OD 3 DNI ROBOCZYCH - 10%

OD 5 DNI ROBOCZYCH - 15%

OD 10 DNI ROBOCZYCH - CENY USTALAMY INDYWIDUALNIE 

DODATKOWE RABATY DLA STAŁYCH KLIENTÓW ! ! !

Warunki wynajmu

MJ NALEŻNY Mateusz Należny

ul. Miliardowicka 73

43-518 Ligota

 

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave